Generaforsamling 29 marts 2017

Generalforsamlingsprotokollat – 29. marts 2017 i Københavns Snedkerlaugs lokaler, Godthåbsvej 6, 2000 Frederiksberg.

Dagsorden:
Valg af dirigent
Oldermand aflægger beretning
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Valg af Oldermand (ikke på valg i år)
Valg af bestyrelsesmedlemmer - Mads Raaschou og Casper Graugaard
Valg af revisorer samt revisor suppleant
Behandling af indkomne forslag
Eventuelt
 
1. Valg af dirigent:
Oldermand foreslog, at Mads Raaschou blev valgt som dirigent, hvilket blev tilsluttet.
Mads Raaschou takkede for valget, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
Oldermand aflægger beretning:
Oldermanden gav en generel status på Danmark i dag indenfor byggeri med dets vækst og mange muligheder. Der er ved at komme godt gang i byggeriet, og man forventer at der i 2017 vil blive bygget mere end 22.000 boliger, ligesom beskæftigelsen i 2017 forventes, at stige med ca. 168.000.

Herudover gav oldermanden en kort opsummering af overenskomstforhandlingerne, som netop er faldet på plads.

Herefter gav oldermanden en beretning om hvad der er sket i Lauget siden sidste generalforsamling.
Laugshulen er færdig – og vil være til gavn og glæde for alle medlemmer. Det har kostet mere end beregnet, hvilket skyldes uforudsete udfordringer såsom nedtagning af gipsplader med meget bly mm.

Trappen står for en renovering, og dette er netop blevet accepteret af ejerforeningen.

Foråret bød på en dejlig laugstur til Bornholm- Der var stor tilslutning til turen, men desværre begrænsede pladser grundet mangel på hoteller.

Lauget holdt reception i Laugshulen samt legatuddeling den 30. september 2016. Der var stor tilstrømning, og vi var stolte over, at vise vores lokaler frem for både medlemmer samt laugets venner.
Der blev samme dag uddelt to legater til to lærlinge – bygnings- og møbellærlinge. Begge modtog DKK 15.000 fra Ellen og Poul Petersens mindelegat.
Lærlinge skulle efterfølgende til Göteborg til Euro-Skills. Bygningssnedkeren vandt i Göteborg guld.
Oktober 2016 var der fælles møde med murer-og tømrerlauget i Moltkes Palæ. Et godt møde, med mulighed for at møde ligestillede håndværkere, og med stor mulighed for at netværke. Oldermanden mindede alle om værdien af, at have et godt/bredt netværk.
3. december 2016 holdt vi julehygge for medlemmer og deres familier. En hyggelig og dejlig dag med masser af julestemning, glade børn/voksne, gløgg, æbleskiver, slik og hvad der ellers hører sig til på en sådan dag.

Midt januar 2017 blev bestyrelsen inviteret til reception på Roskilde Tekniske Skole. Receptionen blev afholdt for den unge bygningssnedker som modtog legatet, og som vandt guld i Göteborg. Lauget medbragte i den forbindelse en gave til ildsjælen, instruktør Peter Hansen. Sjældent ser vi en ildsjæl der brænder så meget for sit fag, og som gør så stor forskel i deres uddannelsesforløb.

Januar 2017 afholdt vi også vores årlige nytårsfest. Tak for stor tilmelding – det er altid en fornøjelse. Billederne der blev taget vil som aftalt blive sendt til medlemmerne snarest muligt.

Oldermanden tog herefter hul på hvad vi alle vil/ønsker med Lauget. Skal vi have flere medlemmer? Skal der være flere møder? Flere faglige foredrag? Hvordan synes medlemmerne fremtiden skal se ud? Oldermanden bad medlemmerne tænke reflektere over dette, og give sit bud. Gerne pr. mail til vibeke@snedkerlauget.dk
Den 10. maj 2017 vil der blive afholdt legatuddeling fra Karen Julie Petersens fond til unge dygtige lærlinge. Bestyrelsen håber, at mange medlemmer vil deltage.
Oldermanden sluttede af med at takke bestyrelsen for det store arbejde samt takke laugsbrødre for, at repræsentere lauget i det daglige. Herudover en stor tak til Mads Raaschou for det arbejde han gør for Lauget i Dansk Byggeri Hovedstaden, Uddannelsesudvalget, uddannelse samt formandsskabet i Snedkersektionen og til Michael for arbejdet i uddannelsen. Naturligvis også til Morten og Casper som også gør et stort arbejde på deres poster.

Oldermanden sluttede af med at byde revisor samt vores to gæster, Louise Pihl og Claus Bernsen velkommen.

Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse:
Revisoren gennemgik i korte træk det udleverede regnskab.
Herefter meddelte revisor, at Casper Graugaard ikke påtænkte at underskrive det fremlagte årsregnskab, da han ved flere lejligheder forgæves har udbedt sig en specifikation af udgifterne til renovering af laugets lokaler på Godthåbsvej.
Casper Graugaard redegjorde for sin beslutning.

Som følge af Casper Graugaards beslutning om ikke, at underskrive, blev det besluttet at Oldermanden sørger for fremlæggelse af disse specifikationer, hvorefter der indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling.

Fastlæggelse af kontingent:
Det blev besluttet, at bibeholde det nuværende kontingent på DKK 1.275 i kvartalet for aktive medlemmer og DKK 550 for passive medlemmer.

Valg af oldermand:
Oldermand er ikke på valg i år.
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer Mads Raaschou samt Casper Graugaard:
Begge bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt, og takkede for valget.

Valg af revisor og revisor suppleanter:
Annette Daley og Christian Nielsen genopstiller et år mere. Begge blev genvalgt, og takkede for valget.

Behandling af indkomne forslag:
Der var ingen indkomne forslag i år. Det blev besluttet, at vi fremadrettet sender disse forslag til mailen vibeke@snedkerlauget.dk

Eventuelt:
Det blev besluttet, at hvert medlem ved tilslutning til arrangementer og/eller generalforsamling vil modtage en mail med bekræftelse af tilmelding.
Der blev rykket for billederne taget til Nytårsfesten. Oldermand vil snarest få styr på dette.

Herudover blev følgende drøftet:
Mht nye medlemmer – skal Lauget promoveres overfor nye potentielle medlemmer? Og hvordan? Hvem tager fat på disse potentielle medlemmer? Skal vi ikke opfordre vores medlemmer til at promovere lauget? VI skal have flere nye og unge medlemmer – hvordan gør vi dette?
Er der noget nyt om evt. samarbejde mellem træsektionen og snedkersektionen? MR oplyste her, at der som følge af ændringer måske vil ske noget indenfor snedkersektionen i nærmeste fremtid. MR tager dette op på næste møde med Dansk Byggeri.
Vores hjemmeside burde moderniseres.

Casper Graugaard rejste sig herefter op, og trak sit kandidatur efter den ekstra ordinære generalforsamling.
Oldermanden kommenterede, og beklagede, Casper Graugaards valg.
Herefter takkede Oldermanden Mads Raaschou og revisor.

Den officielle generalforsamling sluttede af, og ordet blev givet videre til vores to gæster.
 
Mads Raaschou
Dirigent